slovensky | english

+421 949 477 784

Odmena advokátskej kancelárie


Výška odmeny advokátskej kancelárie závisí v prvom rade od dohody s advokátom, ako aj od Vášho konkrétneho právneho problému, a tiež od počtu poskytnutých úkonov právnej služby v danej veci (napríklad v rámci konkrétneho súdneho sporu). Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby; vypracovanie písomného podania na súd (žaloba); zastupovanie na súde; vypracovanie právneho rozboru veci a iné. S advokátskou kanceláriou sa budete môcť dohodnúť na niektorom z nasledovných spôsobov odmeny.

Tarifná odmena
Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokátska kancelária  vo veci vykonala, a to inou sumou ako je základná sadzba tarifnej odmeny.

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej správy.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa zakladá na počte hodín, ktoré boli potrebné, na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokátska kancelária s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.